2021-09-18 19:40:13 Find the results of "

poker faced meaning

" for you

POKER-FACED | meaning in the Cambridge English Dictionary

Meaning of poker-faced in English. ... She sat poker-faced all the way through the film.

POKER-FACED | Định nghĩa trong Từ điển tiếng Anh Cambridge

Ý nghĩa của poker-faced trong tiếng Anh. ... She sat poker-faced all the way through the film.

Poker-faced Definition & Meaning | Dictionary.com

Definition of poker-faced from Dictionary.com, the world’s leading online source for English definitions, pronunciations, word origins, idioms, Word of the Day, and more.

poker-faced adjective - Definition, pictures, pronunciation and ...

Definition of poker-faced adjective in Oxford Advanced American Dictionary.

poker-faced adjective - Definition, pictures, pronunciation and ...

Definition of poker-faced adjective in Oxford Advanced Learner's Dictionary.

poker-faced | meaning of poker-faced in Longman Dictionary of ...

Poker-faced meaning, definition, what is poker-faced: showing no expression on your face: Learn more.

poker faced - Idioms Proverbs - proverbmeaning.com

Từ đồng nghĩa, cách dùng từ tương tự poker faced ... có bộ mặt lạnh như tiền, có bộ mặt phớt tỉnh (như của anh chàng đánh pôke đang tháu cáy)

POKER-FACED (adjective) American English definition and synonyms ...

Definition of POKER-FACED (adjective): not showing any emotion in your face

faced/serious-faced etc | meaning of grim-faced/serious-faced ...

Grim-faced/serious-faced etc meaning, definition, what is grim-faced/serious-faced etc: showing a particular expression on your ...: Learn more.

faced | meaning of po-faced in Longman Dictionary of Contemporary ...

Po-faced meaning, definition, what is po-faced: having an unfriendly disapproving expres...: Learn more.